ARBORION CZ

VÝSADBA STROMŮ: nabízím poskytnutí kompletní služby - zpracování projektu výsadby (obsahujícího výběr vhodného druhu dřeviny, doporučení ohledně optimálního typu a velikosti sazenic, přípravy stanoviště, způsobu a doby výsadby, cenovou kalkulaci), zajištění sazenic a realizaci výsadby a smluvní povýsadbovou péči (zahrnující především výchovný řez, popř.kontrolu a opravy kotvení a další služby)

OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ: provádíme veškerá ošetření stromů k zajištění jejich provozní bezpečnosti, stability a optimálních podmínek dalšího rozvoje a setrvání na stanovišti. Snažíme se vždy o individuální, šetrný a strom respektující přístup. Ošetření v korunách provádíme stromolezeckou technikou, výjimečně ve vhodných případech pomocí montážní plošiny. Mezi základní činnosti péče o stromy v intravilánech sídel patří (neprávem opomíjený) výchovný řez mladých stromů, v odůvodněných případech pak dále řezy udržovací (zdravotní, bezpečnostní, redukční, speciální), popř. realizace stabilizačních opatření ke zvýšení stability a provozní bezpečnosti (bezpečnostní vazby různých typů, redukční řezy, popř.kombinace) a péče o stanoviště stromu.    

KÁCENÍ VE ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH - v omezeném prostoru, v blízkosti budov a zařízení, v cenných porostech,... Dle konkrétních podmínek volíme nejvhodnější způsob kácení z hlediska bezpečnosti, efektivity a finanční náročnosti. Používáme techniky směrového kácení klasickým způsobem či s přetažením, postupného rozebírání stromu od koruny stromolezeckou technikou se spouštěním odřezaných částí pomocí lanových technik či směrovaným shazováním do vymezeného prostoru, postupné kácení pomocí montážní plošiny, popř. kácení pomocí jeřábu.

DENDROLOGICKÉ PRŮZKUMY

INVENTARIZACE

HODNOCENÍ DŘEVIN

NÁVRHY OŠETŘENÍ, PLÁNY PÉČE